ITA

ITA 63

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

– รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลด)

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1 การกำหนดมาตรฐาน กลไก หรือระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

– แนวทางมาตรการ กลไก เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดาวน์โหลด)

– ประกาศโรงพยาบาลชะอำ เรื่องการเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดาวน์โหลด)

– ประกาศโรงพยาบาลชะอำ เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจตรวจสอบบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลชะอำ  (ดาวน์โหลด)

– คำสั่งโรงพยาบาลชะอำ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง(ดาวน์โหลด)

2.2 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

– แจ้งการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (ดาวน์โหลด)

– แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดาวน์โหลด)

2.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

– ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560(ดาวน์โหลด)

– แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

– คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1956/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผนวก จ(ดาวน์โหลด)

– คำสั่งโรงพยาบาลชะอำ ที่ 50/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ดาวน์โหลด)

– แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ดาวน์โหลด)

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

– แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน ตุลาคม 2562(ดาวน์โหลด)

– แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดาวน์โหลด)

EB 5 หน่วยงานของ่ท่านเปิดโอกาสให้มีผ้มีส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ (ดาวน์โหลด)

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ (ดาวน์โหลด)

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ (ดาวน์โหลด)

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดาวน์โหลด)

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ดาวน์โหลด)

EB 10 หน่วยงานมีเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี (ดาวน์โหลด)

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) (ดาวน์โหลด)

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ดาวน์โหลด)

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ(ดาวน์โหลด)

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ(ดาวน์โหลด)

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน(ดาวน์โหลด)

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน(ดาวน์โหลด)

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน (ดาวน์โหลด)

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน(ดาวน์โหลด)

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส(ดาวน์โหลด)

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(ดาวน์โหลด)

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตราการกลไกลหรอการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(ดาวน์โหลด)

EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม /สัมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต(ดาวน์โหลด))

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(ดาวน์โหลด)

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ(ดาวน์โหลด)

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ(ดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

 

 

ITA 62

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.1 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลชะอำ ดาวน์โหลด
8.2 แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลชะอำ ดาวน์โหลด

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
13.1 แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชะอำ และระบบในกรบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ดาวน์โหลด
13.2 แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ดาวน์โหลด

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
14.1 ประกาศโรงพยาบาลชะอำ เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ดาวน์โหลด

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
15.1 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลชะอำ ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
15.2 ประกาศโรงพยาบลชะอำเรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลชะอำ ดาวน์โหลด

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
16.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย และรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด
16.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ดาวน์โหลด
16.3 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของโรงพยาบาลชะอำ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
16.4 คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของโรงพยาบาลชะอำ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
16.5 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามประเมินผล คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ดาวน์โหลด

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
17.1 ประกาศโรงพยาบาลชะอำเรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลด
17.2 ประกาศโรงพยาบาลชะอำเรื่อง แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ ดาวน์โหลด
17.3 หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 765 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2561 ดาวน์โหลด

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
18.1 กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ดาวน์โหลด

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
26.1 ขั้นตอนการให้บริการของโรงพยาบาลชะอำ ดาวน์โหลด