งานบริหาร

ขอประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปี 2561(EB4)(1)

ขอประกาศเผยแพร่แผนปฎิบัติการจักซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปี 2561(EB4)(3)

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560