วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์และพันธกิจ

ชื่อโรงพยาบาล : โรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 8/1 ถ.คลองเทียน  ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  76120

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำด้านระบบบริการสุขภาพภาวะฉุกเฉินในเขตที่ 5

พันธกิจ :

  • พัฒนาระบบบริการสุขภาพภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายด้านการจัดการสุขภาพให้มีสาวนร่วมทุกภาคส่วน
  • บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (เงิน ของ สารสนเทศ)
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ และมีความสุข

อัตลักษณ์บุคลากรโรงพยาบาลชะอำ : “ถูกต้อง รวดเร็ว มีน้ำใจ”

  • ถูกต้อง : บุคลากรโรงพยาบาลชะอำปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานและมาตรฐานของวิชาชีพ
  • รวดร็ว : ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลชะอำ มีการประกันเวลาให้บริการ
  • มีน้ำใจ : บุคลากรโรงพยาบาลชะอำมีจิตอาสา ทั้งในและนอกหน่วยงาน

ค่านิยม : ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลชะอำ
ทีมงานสามัคคี บริการดีเป็นเลิศ เกิดความปลอดภัย เทคโนโลยีทันสมัย