วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์และพันธกิจ

ชื่อโรงพยาบาล : โรงพยาบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 8/1 ถ.คลองเทียน  ต.ชะอำ  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  76120

วิสัยทัศน์ : โรงพยาบาลและเครือข่ายแห่งคุณภาพระดับสากลในการดูแลสุขภาพที่ผู้ใช้บริการไว้วางใจ เชื่อมั่นและศรัทธา

พันธกิจ :

  • พัฒนาเครือข่ายคุณภาพบริการทางการแพทย์ 5 สาขาหลัก ได้แก่ สูตินรีเวชกรรม อายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก และกุมารเวชกรรม
  • พัฒนาคุณภาพบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
  • พัฒนาระบบสารสนเทศและความรู้ในการจัดการสุขภาพ
  • พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่าย
  • พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับความหลากหลายของวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่และผู้มาเยือน

 

อัตลักษณ์บุคลากรโรงพยาบาลชะอำ : “ถูกต้อง รวดเร็ว มีน้ำใจ”

  • ถูกต้อง : บุคลากรโรงพยาบาลชะอำปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานและมาตรฐานของวิชาชีพ
  • รวดร็ว : ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลชะอำ มีการประกันเวลาให้บริการ
  • มีน้ำใจ : บุคลากรโรงพยาบาลชะอำมีจิตอาสา ทั้งในและนอกหน่วยงาน

 

ค่านิยม : ทีมงานสามัคคี บริการด้วยดีใจ นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล