ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลชะอำ

          โรงพยาบาลชะอำเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนคลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  แต่เดิมอำเภอชะอำไม่มีโรงพยาบาล มีเพียงสถานีอนามัย 13 แห่ง กับสถานบริการสาธารณสุข 1 แห่ง

  • พ.ศ. 2523    คุณนิพนธ์ สะอาดเอี่ยม ได้บริจาคที่ดิน ถนนคลองเทียน ตำบลชะอำ  จำนวน 2 ไร่ ให้สำหรับสร้างโรงพยาบาลชะอำ
  • พ.ศ. 2529    ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง ในวันที่ 25 เมษายน 2529
  • พ.ศ. 2531    คุณพูนศรี  สุทธารมณ์  ได้บริจาคเงิน 3 ล้านบาทเพื่อสร้างตึกผู้ป่วยใน 30 เตียง
  • พ.ศ. 2532    ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 30 เตียงโดยใช้ชื่ออาคาร พูนศรี  สุทธารมณ์
  • พ.ศ. 2546    เจ้าคณะอำเภอได้บริจาคอาคารตึกผู้ป่วยใน 10 เตียง
  • พ.ศ. 2547    ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล 60 เตียง
  • พ.ศ. 2554    ได้รับการบริจาคเงินสร้างอาคารเฉลิิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตึก 2 ชั้น  (ชั้นล่างเป็นห้องพิเศษจำนวน 24 ห้อง ชั้นบนเป็นสำนักงานและห้องประชุม) โดยนายจงเมธ – นางวลัยรัตน์  ทรัพย์คิรี ประธานโรงแรมเมธาวลัยชะอำบริจาคเงินสร้างจำนวน 8,400,000 (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน)  พิธีเปิดอาคารวันที่ 2 ธันวาคม 2554
  • พ.ศ.2556     ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตึกผู้ป่วยนอก 4 ชั้น ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ.2558