ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก1