ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (EBIDDING)