ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ลิตร

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องนึ่งระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ลิตร