ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง


ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 360 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง