เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานประมวลผลระดับสูง (Hyper-Converged Infrastructure) (E-BIDDING)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานประมวลผลระดับสูง (E-BIDDING)