เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จำนวน 1 งาน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จำนวน 1 งาน