เผยแพร่ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 9/1/62 ถึง 14/1/62

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างประกาศ