รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ2561-2562

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ2561-2562