รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561