รายงานผลปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

รายงานผลปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน