ITA

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.1 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลชะอำ ดาวน์โหลด
8.2 แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลชะอำ ดาวน์โหลด

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
13.1 แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชะอำ และระบบในกรบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ดาวน์โหลด
13.2 แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ดาวน์โหลด

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
14.1 ประกาศโรงพยาบาลชะอำ เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ดาวน์โหลด

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
15.1 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลชะอำ ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
15.2 ประกาศโรงพยาบลชะอำเรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลชะอำ ดาวน์โหลด

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
16.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย และรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด
16.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ดาวน์โหลด
16.3 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของโรงพยาบาลชะอำ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
16.4 คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของโรงพยาบาลชะอำ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
16.5 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามประเมินผล คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ดาวน์โหลด

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
17.1 ประกาศโรงพยาบาลชะอำเรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลด
17.2 ประกาศโรงพยาบาลชะอำเรื่อง แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ ดาวน์โหลด
17.3 หนังสือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0217/ว 765 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2561 ดาวน์โหลด

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
18.1 กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน ดาวน์โหลด

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
26.1 ขั้นตอนการให้บริการของโรงพยาบาลชะอำ ดาวน์โหลด