งานพัสดุ

แบบสรุปผลการดำเนิินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มีนาคม 2561