งานพัสดุ

แบบสรุปผลการดำเนิินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560

แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ มีนาคม 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561

 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2561

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 1148-2561

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เอกสารประกวดราคา 5-61