เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

เรื่อง  ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม