แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชะอำ และระบบในกรบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง