ประกวดราคาซื้อครุภันฑ์งานบ้านงานครัว ราการเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อครุภันฑ์งานบ้านงานครัว  ราการเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ปอนด์  จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)