จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)

ดาวน์โหลด

ขอส่งแบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561