จัดซื้อรายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300กิโลวัตต์จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ดาวน์โหลด

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แฟนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกวดราคาซื้อรายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300กิโลวัตต์จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding.pdf คลิก!!

ขอส่งแบบรายงานแผนปฎบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561คลิก!!

รายงานผลการพิจารณาจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุคลิก!!

เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่องคลิก!!