รับสมัครพยาบาลวิชาชีพและผูุ้ช่วยพยาบาล

Untitled-1

เรื่อง รับสมัครงานพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล

รายละเอียด

ด้วยโรงพยาบาลชะอำมีความประสงค์จะรับสมัครพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล

ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

ค่าจ้าง     ๑๕,๙๖๐  บาท

-เงินค่าตอบแทน

-เบี้ยขยัน

-OT

ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล

ค่าจ้าง      ๘,๓๐๐  บาท

-เงินค่าตอบแทน

-เบี้ยขยัน

-OT

ติดต่อ ธุรการ 032-471007 ต่อ 103