ประกาศประกวดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ราการเครื่องนึ่งฆ่าสเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร

Untitled-1

1.ประกาศประกวดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ราการเครื่องนึ่งฆ่าสเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร

2.ขอส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

 4.เรื่อง ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560