ดาวน์โหลด

 ประกาศโรงพยาบาลชะอำ เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติรา […]

Read More

Untitled-1

งบแสดงฐานะการเงินโรงพยาบาลชะอำ

Read More

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการฟอกไตด้วยเครืองไตเทียม

Read More

ดาวน์โหลด

 ประกาศโรงพยาบาลชะอำเรื่อง แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการรับ […]

Read More

ดาวน์โหลด

คุณลักษณะเฉพาะ ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างประกาศ

Read More

ดาวน์โหลด

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประ […]

Read More

ดาวน์โหลด

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ256 […]

Read More

ดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

Read More

ดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561

Read More

ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Read More