ดาวน์โหลด

 ประกาศโรงพยาบาลชะอำเรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน

Read More

ดาวน์โหลด

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลชะอำ […]

Read More

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพย […]

Read More

ดาวน์โหลด

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลชะอ […]

Read More

Read More

ดาวน์โหลด

 ประกาศโรงพยาบลชะอำเรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารง […]

Read More

ดาวน์โหลด

 ประกาศโรงพยาบาลชะอำ เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติรา […]

Read More

Untitled-1

งบแสดงฐานะการเงินโรงพยาบาลชะอำ

Read More

ดาวน์โหลด

 ประกาศโรงพยาบาลชะอำเรื่อง แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการรับ […]

Read More