Latest News
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
By chaamhospital On กันยายน 8, 2020 | ไม่มีความเห็น

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ (ดาวน์โหลด)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
By chaamhospital On มีนาคม 18, 2020 | ไม่มีความเห็น

แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
By chaamhospital On มีนาคม 18, 2020 | ไม่มีความเห็น